• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Na žatve u tirpákovInštalovaním dočasnej výstavy s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“ vzdávame poctu zachovaným tradíciám Slovákov žijúcich v Maďarsku a predstavujeme ich ľudovú kultúru, ktoré sú prezentované prostredníctvom zväčšených dobových fotografií a figurín oblečených v tradičnom odeve. Kurátorkou výstavy je Mgr. Katarína Király, PhD., riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

Slováci na území dnešného Maďarska sa usadili postupne od polovice 17. storočia. Lakodalom EcserenMigrácia trvala takmer dve storočia. Zapríčinili ju hospodárske, spoločenské a svetonázorové činitele. Osadníci sa vo veľkom počte usadili v horských krajoch (Zemplínske, Bukové, Matranské, Čerhátske, Pilíšske, Vértešské, Gerečské a Bakoňské hory) a v nížinatých oblastiach (medzi Dunajom a Tisou, v Zátiší). Živili sa lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom, najmä chovom dobytka, lovom rýb, pálením uhlia a vápna, ale nezanedbávali ani tradičné remeslá, ako napr. drotárstvo a sklárstvo.
Viac ako dve tretiny Slovákov v Maďarsku sa hlásia k evanjelickému náboženstvu. Žijú v Novohradskej, Peštianskej, Báčsko-Kiškunskej, Békéšskej župe, ako aj v Zátiší. Katolíci (rímsko- a gréckokatolíci), baptisti, adventisti sa usadili v horstvách severnej časti Maďarska a v Zadunajská.
Slovenské komunity žijúce v Maďarsku viac než 350 rokov sa jazykovo silne asimilovali, ich príslušníci sa dnes združujú na základe spoločných tradícií. Vianoce vo VeňarciRevitalizovaná tradičná kultúra spája členov spoločenstva vo sviatočných dňoch a formuje ich identitu. Kalendárne obyčaje sedliackeho zvykoslovia, sviatky cirkevného a hospodárskeho roka nadobudli v novom tisícročí v živote Slovákov nové funkcie. Kultúrny život sa organizuje vedome, v rámci inštitucionálneho systému. I keď sa dedičstvo komunít opiera o tradície minulosti, oveľa dôležitejšia je jeho úloha v súčasnom živote slovenského spoločenstva. Tradície Slovákov v Maďarsku uchovávajú prevažne veriaci, veď obyčajne oni dodržiavajú striktne cirkevné predpisy, ktoré často tvoria základ rituálov. Práve preto nachádzame najviac tradičných elementov na poli náboženského života (kult Panny Márie, vianočné a veľkonočné sviatky). Tradičné ozdobovanie kostola na turíčne sviatky slovenských evanjelikov v Mende sa zapísalo do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Maďarska. Je to dôvod na to, aby sme upriamili pozornosť verejnosti na ďalšie cenné dedičstvá Slovákov v Maďarsku.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.