• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

  Rok 2018 Rok 2017
Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014
Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

 

 

Rok 2020

 

Sprístupnenie a zveľaďovanie stredovekého hradu

Terénne práce záchranného archeologického výskumu, v evidencii HMF zapísaného pod číslami 2018/2; 2019/1; 2020/1, sa na základe rozhodnutí značky KPUBB-2016/9297-3/26599/BRE, KPUBB-2016/9299-3/26677/BRE, KPUBB-2016/9293-3/26621/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 14.04.2016, a KPUBB-2016/9298-3/26684/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 15.04.2016 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnili v troch etapách (23.7.2018 – 29.10.2018; 18.3.2019 – 7.11.2019; 4.5.2020 – 23.6.2020) v čase medzi 23.07.2018 - 23.6.2020 v katastri mesta Fiľakovo na polohe Dolný hrad a Podhradie, na stavbe s názvom „Sprístupnenie a zveľaďovanie stredovekého hradu“. Výskum financovalo Mesto Fiľakovo, ktoré naň čerpalo prostriedky z cezhraničného projektu INTERREG VA s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu". Realizátorom výskumu bolo Hradné múzeum vo Fiľakove, práce viedla riaditeľka HMF, Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedenia 146), na organizácii prác a dokumentácii sond a nálezových situácií sa podieľal odborník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) v rokoch 2018, 2019 a archeologička HMF, Mgr. Bianka Vozárová v rokoch 2018, 2019, 2020. Robotníkov na výskum zabezpečil realizátor výskumu a zriaďovateľ HMF, mzdy sa hradili aj z projektu ÚPSVaR. V roku 2018 sa na výskume podieľali aj študenti Katedry archeológie stredoveku Univerzity Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) v Budapešti pod vedením Dr. Maxima Mordovina. Práce v teréne na mieste koordinovala Mgr. Bianka Vozárová.
V zmysle podmienok uvedených rozhodnutí, sa výskum realizoval formou sledovania výkopových a zemných prác pri stavebných objektoch: SO 01 – Rekonštrukcia ul. Podhradská - II. etapa, SO 02 – Rekonštrukcia ul. Továrenská a Baštová, SO 03 – Parkovisko a spevnené plochy, SO 04 – Verejné toalety, SO 05 – Rekonštrukcia vínneho domu, SO 06 – Terénne a sadové úpravy k vínnemu domu, SO 07 – Rekonštrukcia bašty mestského opevnenia – infobod, SO 09 - Rekonštrukcia hlavného vstupu do hradného areálu. Z dôvodu zložitých a nepredvídateľných situácií ohľadom časovania stavebných prác na rôznych plochách neboli jednotlivé etapy terénneho výskumu uzavreté a znova otvorené koncom a začiatkom rokov 2018, 2019 a 2020, ale výskum nepretržite trval až do finalizácie stavebných a zemných prác. Z uvedeného dôvodu, aby boli súvislosti zrozumiteľnejšie, sa vo výskumnej dokumentácii vyhodnocovali všetky tri etapy výskumu za radom.
Počas trojročného výskumu sme získali veľa nových poznatkov o fiľakovskom podhradí a o výstavbe mestského opevnenia, a zároveň rozrástla aj archeologická zbierka Hradného múzea vo Fiľakove o niekoľko výnimočných archeologických nálezov. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Fotodokumentácia terénu


Pohľad na parkovisko (2018)

Pohľad na poslednú zachovalú hradbu mestského opevnenia 

Sonda I - Nález negatívu hradby mestského opevnenia s líniou 4 kolových jám z pol. 16. stor. (2018)

Sonda II - Pozostatky mestskej hradby, 17. stor. (2018)

Sonda III - Pôdorys obytného alebo hosp. objektu (2018)

Nález zásobnej jamy so zvyškami keramických nádob a organických materiálov (2018)


Pohľad na parkovisko počas prác (2019)

Znižovanie terénu parkoviska (2019)
Sonda V - Priebeh mestskej hradby od hradu smerom k bašte (2019) 

Otvorenie sondy VI pri bašte (2019)

Sonda VI - Dvojradová palisáda (2019)
Výstavba schodiska na dolnom hrade (2019)

                         Nález -polychrómovaného taniera zo 16. stor. na mieste schodiska (2019) 


Výskum pri výstavbe prístupovej cesty na dolné nádvorie hradu (2020) 

Výskum pri výstavbe prístupovej cesty  na dolné  nádvorie hradu (2020)

                                                                Nález ľudského skeletu zo 17. stor. - dolné končatiny porušené novším zásahom (2020)

Nález ľudského skeletu zo 17. stor.
Rozobratie skeletu po dokumentácii (2020)

Nález ďalšieho skeletu zo 17. stor.
   

 

Fotodokumentácia nálezov


Fragment zelenoglazovanej kachlice s rozetou,16. stor.

Hlinená fajka bez glazúry,17. stor.

Hlrnček z konca 17. stor.

Knižné kovanie, 16.-17. stor.

Kučkovaný tanier z dolného hradu, 16. stor.


Medený náprstok, 16.-17. stor.


Minca z r. 1678 s portrétom Leopolda I., reverz

Minca z r. 1678 s portrétom Leopolda I., aeverz

Nález unikátného šiítskeho modlitebného kotúča, 16. - 17. stor..

Ozdobná kovová puklica, 16. - 17. stor

Zelenoglazovaná fajka, 17. stor.

Ornamentálna kostená platnička na zdobeniepažby pušiek, 16.-17. stor. 
Ozdobné kovanie v tvare zajdca, 16.-17. stor.

Ozdobné kovanie z remeňa, 16.-17. stor..

Ozdobný pliešok, 16.-17. stor.

Pečatidlo Hieronyma Scarabea, 17. stor.


Ornamentálna kostená platnička na zdobenie pažby pušiek, 16.-17. stor. 

Textilná plomba z Anglicka, 16. stor.Zdobené kostené obloženie rúčky noža, 16.-17. stor.


Polichrómovaný tanier po rekonštrukcii, 16. stor..

Prsteň s očkom, 16.-17. stor.

Strieborný denár zo 17. storočia

 
Železný nožík, 16. - 17. stor.

 

 

Rok 2018

 

Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/11769-4/52482/BRE zo dňa 07.07.2017) sa uskutočnil v dňoch 12.06.2018 - 09.10.2018 v intraviláne mesta Fiľakovo, na pozemkoch s parc. č. KN-C 26, 27/1 v katastrálnom území Fiľakovo. Výskum bol predpísaný k stavbe s názvom „Novostavba tržnice mesto Fiľakovo“ konkrétne na miestach stavebných objektov SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov, SO-02 Stavba haly tržnice, SO-05 Drobná architektúra - fontánka na pitie, SO-07 Oplotenie, ako aj areálových sietí SO-08 plyn, SO-09 voda, SO-10 elektro, SO-11 kanalizácia. Výskum financoval investor Mesto Fiľakovo, Radničná ul. č. 25 1, 986 01 Fiľakovo.

Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), na organizácii prác, dokumentácii sond a nálezových situácií sa podieľala pracovníčka Hradného múzea vo Fiľakove, Mgr. Bianka Vozárová.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou otvorenia jednej zisťovacej sondy – Sondy I, pretínajúcej južnú časť areálu v smere východ - západ a ďalšieho sledovania zemných prác počas vyhlbovania výkopov pre jednotlivé stavebné objekty a areálové siete. Sonda I bola umiestnená v južnej časti skúmanej plochy a mala pretnúť celé nádvorie. Cieľom bolo chytiť úsek západnej línie mestských hradieb zo 17. storočia. Línia niekdajších hradieb sa predpokladá niekde pri existujúcej ceste Trhovej ulice, presná lokalizácia však nie je možná. Sonda sa hĺbila po vrstvách a rozlíšilo sa tu 6 druhov uloženín. Z lokality pochádzajú novoveké nálezy (17. – 20. stor.). O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

 

Výskumná správa


Priebeh výkopových prác

Sonda I - vrstvenie uloženín

Sonda I - Kanalizačná ryha

 

Fotodokumentácia nálezov


Drobné predmety, 19. stor.

Drobné predmety, 19.-.20. stor.

Kachlice, 17.-18. stor.

 

 

Rok 2017

 

NKP Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši

Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/21152-5/79040/BRE zo dňa 12.10.2017) sa uskutočnil v dňoch 24.10.2017 - 27.10.2017 v intraviláne obce Holiša, na pozemku s parc. č. KN-C č. 2/1 v katastrálnom území Holiša. Výskum predpísaný k vypracovaniu projektovej dokumentácie s názvom „Projekt statického zabezpečenia stavby kostola“ financoval investor: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holiša, Holiša č. 63, 985 57 Holiša. Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), ktorá vypracovala aj výskumnú dokumentáciu.

Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zemných prác súvisiacich s hĺbením statických sond za účelom overenia stratigrafie a výskytu archeologických (antropologických, architektonických) nálezov a archeologických kontextov. V exteriéri kostola sa otvorili 3, v interiéri kostola 1 archeologická sonda, ktoré sa hĺbili ručne. Sonda I sa nachádzala pri severnom múre kostola, pri prvej lizéne od kostolnej veže. Mala rozmery 3,5x0,9m. Sonda II a III - prepojené sondy - sa nachádzali pri severozápadnom nároží lode a napojení veže na loď. Sonda II bola situovaná smerom S-J od nárožia lode k veži, mala rozmery 2,7x0,9 m. Sonda III bola situovaná v smere Z-V popri veži s rozmermi 1,5x0,9 m. V interiéri kostola sa otvorila jedna sonda, Sonda IV - pri severnom murive kostola s orientáciou Z-V s rozmermi 1,3x0,8. Práve v tejto sonde sa nachádzali zaujímavejšie nálezy – antropologický a archeologický materiál z obdobia praveku, stredoveku a novoveku. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

 

Výskumná správa

 


Sonda I pri severnom múre kostola - prakticky bez nálezov

Sonda II a III pri severnom múre kostola a napojení  kostolnej veže - prakticky bez nálezov


Sonda IV v interiéri kostola s detským hrobom                            


NKP Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši

Detský hrob v Sonde IV v interiéri kostola 

Fiľakovo – Hrad (1. a 2. predhradie) 2017

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 90/2017, sa na základe rozhodnutia značky KPUBB-2016/13234-9/76465/ zo dňa 16. 12. 2016 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 19. 6. 2017 – 11. 8. 2017 v katastri mesta Fiľakovo na polohe Hrad. Výskum financovalo Mesto Fiľakovo, ktoré naň čerpalo prostriedky z podprogramu 1.4. projektu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“. Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. V. Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), na organizácii prác a dokumentácii sond a nálezových situácií sa podieľal pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1).
V zmysle podmienok uvedeného rozhodnutia sa výskum realizoval otvorením viacerých zisťovacích sond v priestore tzv. zwingra a stredného hradu za účelom overenia nivelety pre uloženie plánovanej drenáže, resp. situovania historického odvodňovacieho žľabu či overenia nivelety poslednej historickej pochôdznej úrovne v skúmanom priestore; v rámci terénnych prác sa taktiež vyčistil do skaly tesaný žľab v priestore pri Perényiho bašte. V zmysle uvedeného sa teda na nádvorí stredného hradu otvorili tri sondy (I/2017, IV/2017 a V/2017), v Perényiho veži jedna (III/2017) a v zwingri jedna (II/2017). O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Otvorenie sondy I/2017
pri Bebekovej bašte

Objavenie okenného otvoru
tzv. Kaplnky v sonde I/2017

Hlinený hrniec in situ
v sonde I/2017, 14. stor.

Hlinený hrniec zo 14. stor.
nájdená v sonde I/2017
pri Bebekovej bašte

Sonda II/2017 vzwingri,
bez zaujímavejších nálezov


Otvorenie sondy III/2017
v Perényiho bašte


Sonda IV/2017
po odobratí vrstiev

Sonda IV/2017
medzi studňou a cisternou

Sonda IV/2017, fotogrametria;
spracoval A. Arpáš, R. Malček

Zelenoglazovaná kachlica,
16. – 17. stor.

Železné kovanie z debny,
16. – 17. stor.

Strieborné mince
zo 16. stor.

Maľované sklo, 16. – 17. stor.

Strieborná minca,16. stor.

Železný kľúč, 16. – 17. stor.

 

Prístavba k budove a rekonštrukcia kanalizácie 2017

Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/10920-2/35766/BRE zo dňa 11.05.2017) sa usku­točnil v dňoch 06. 06. 2017 – 16. 06. 2017 v intraviláne mesta, na adrese Námestie padlých hrdinov č. 5, na pozemkoch s parc. č. KN-C 2808/1, 2811 v k.ú. Fiľakovo. Výskum predpísaný k stavbe s názvom „Prístavba k budove a rekonštrukcia kanalizácie“ financoval investor Ing. Tibor Szentiványi (Strážna 18, 945 04 Komárno – Nová Stráž). Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146).
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondáže v mieste základov prístavby k budove. Ryha – Sonda I mala severnú (4x0,5x1 m) a západnú (16x0,5x1 m) časť. Počas záchranného výskumu sa neevidovali žiadne súvislé neporušené kultúrne vrstvy, archeologické objekty, ani stopy po architektúre historického pôvodu, archeologický materiál pochádzajúci z premiešaných nánosových vrstiev je datovaný od praveku – eneolit, badenská kultúra –, cez stredovek – biela keramika z 13. – 15. stor., po raný novovek – keramika glazovaná a habánska zo 16. – 17. stor –, až novovek – recentný odpad. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Miesto výskumu

Základová ryha prístavby

 

IBV Mikušovce 2017

Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/763-5/26951/BRE zo dňa 10. 04. 2017) sa uskutočnil v dňoch 12. 04. 2017 – 21. 06. 2017 v extraviláne obce Mikušovce, na pozemkoch s parc. č. KN-C2096/2, 2095/9, 2375/2, 2090/7 v k.ú. Mikušovce. Výskum predpísaný k stavbe s názvom „IBV Mikušovce“ na stavebných objektoch „SO 01 Príjazdová komunikácia“, „SO 04 STL plynovod“, „SO 05 Verejné osvetlenie“, financoval investor J.V.&T., s.r.o., Mikušovce 13, 984 01 Mikušovce, Konateľ: Ing. Vladimír Sýkora. Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), ktorá vypracovala aj výskumnú dokumentáciu.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondáže v mieste výkopu pre STL Plynovod s označením „SO 04 STL plynovod“ a tiež uličných vpustov (UV). Počas zemných prác sa na skúmanej ploche identifikovala praveká kultúrna vrstva na úseku 0,5 – 28 m (merané od UV 6 smerom na západ) a ďalšie fragmenty keramiky sa vyzbierali z haldy vybranej zeminy východne od súvislej kultúrnej vrstvy, medzi úsekom UV 8 a plynovým uzáverom (3 ks pravekej keramiky, 1 ks bielej maľovanej keramiky). Počas záchranného výskumu sa neevidovali archeologické objekty, ani stopy po architektúre historického pôvodu. Archeologický materiál pochádzajúci z kultúrnej vrstvy (možno napalavenej) je datovaný do pravekého obd. – stredná doba bronzová, pilinská kultúra. Z vyšších vrstiev pochádza fragment bielej keramiky, datovaný do neskorého stredoveku – 15. – 16. stor. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Pohľad na lokalitu – budovanie
inžinierskych sietí, uličný vpust

Plynová prípojka
s pravekou vrstvou

Fragmenty pravekej keramiky,
pilinská kultúra

 

Úprava plôch okolo radnice v meste Lučenec 2017

Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/7931-3/22668/BRE zo dňa 27. 03. 2017) sa usku­točnil v dňoch 17. 05. 2017 – 07. 06. 2017 v historickom jadre mesta Lučenec, na pozemkoch s parc. č. CKN 1676, 1668/2, 1668/4, 1667/6 v katastrálnom území Lučenec. Výskum predpísaný k stavbe s názvom „Úprava plôch okolo radnice v meste Lučenec“ konkrétne na trasách vetiev kanalizačnej prípojky dažďovej, šácht Š1, Š2, Š3, uličných vpustov Uv1, Uv2, Uv3, Uv4, Uv5 a Uv6, ako aj na trasách vetiev rozvodov vonkajšieho osvetlenia situovaných na pozemku financoval investor Mesto Lučenec, Novohradská ul. č. 1, 984 01 Lučenec, v zastúpení primátorky mesta PhDr. Alexadry Pivkovej. Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), ktorá vypracovala aj výskumnú dokumentáciu.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zemných prác počas vyhlbovania výkopov pre kanalizačné prípojky a uličné vpusty a tiež pre rozvody vonkajšieho osvetlenia. Počas záchranného výskumu sa neevidovali archeologické objekty, kultúrne vrstvy, ani stopy po architektúre historického pôvodu staršej ako 19./20. stor. Nálezový materiál sa umyl čistou chlórovanou vodou, triedil sa a prírastkoval, po fotografickej dokumentácii sa uložil v HMF. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Vývíšené nádvorie Radnice


Sklenená lekárenská fľaška
na lieky – 20. stor.

Porcelánová lekárenská dóza
na bylinky – 20. stor.

Novoveká studňa pred začistením

Novoveká studňa po začistení

 

Rok 2016

 

Fiľakovo – Hrad – Stredný hrad (1. predhradie) 2016

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 39/2016, sa na základe rozhodnutia značky KPUBB-2015/20905-2/76455/BRE zo dňa 09. 11. 2015 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 06. 06. – 05. 08. 2016 v katastri mesta Fiľakovo na polohe Hrad. Výskum financovalo Mesto Fiľakovo, ktoré naň čerpalo prostriedky z podprogramu 1.4. projektu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) v spolupráci s Mgr. V. Tittonovou, PhD. (č. osvedčenia 146), riaditeľkou Hradného múzea vo Fiľakove.
V zmysle podmienok uvedeného rozhodnutia sa výskum realizoval postupným odstraňovaním sutín zadržiavajúcich zrážkovú vodu vo východnej, strednej a západnej kazemate na niveletu historickej úrovne za účelom umožnenia statického zabezpečenia rozvoľnených častí ich murív a dokumentovania kavern a ich následnej konzervácie. Mala sa tým docieliť identifikácia a začistenie vnútorného obvodového múru kazemát tak, aby bolo možné zrealizovať súvislú líniu pre odvodnenie priestoru, ktorá má byť zaústená do historického výpustu vo východnej časti juhozápadnej hradby opevnenia 1. predhradia.“ Počas výskumu sa otvorila aj zisťovacia sonda za účelom overenia nivelety pôvodného nádvoria. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Kazemata č. III, počiatočná fáza
odkrývania murív zo 17. stor.

Kazemata č. III. po dočistení
základov muriva zo 17. stor.

Kazemata č. IV, znižovanie vrstiev

Situovanie kolových jám objektu v kazemate č. IV

Kazemata č. IV, rez
cez súvrstvie zo 16. stor.

Zelenoglazovaná kachlica
s makovnicami, 16. – 17. stor.

Glazovaná kachlica,
16. – 17. stor.

Glazovaná kachlica, hlava draka,
16. – 17. stor.

Železný zdobený svietnik,
16. stor.

Zdobený pliesok medený,
16. – 17. stor.

Železný kľúč,
16. – 17. stor.

Kukučkovaná misa z Perényiho bašty
po zlepení, 17. stor.

Kukučkovaná misa z Perényiho
bašty po rekonštrukcii, 17. stor.

 

Optické prepojenie Fiľakovo – Prša 2016

Záchranný archeologický výskum vykonaný Novohradským múzeom a galériou v Lučenci na
základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2016/4626-
4/23857/BRE zo dňa 04. 04. 2016) sa uskutočnil v dňoch 19. 07. 2016 – 29. 07. 2016 v extraviláne, na pozemkoch v katastrálnych územiach Prša a Buzitka, na trase č. 6 medzi bodmi V – VI (označené podľa projektovej dokumentácie). Výskum predpísaný k líniovej stavbe „Optické
prepojenie Fiľakovo – Prša“ financoval investor FILLECK s.r.o., Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo. Výskum viedla riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Mgr. Iveta Kaczarová (č. osvedčenia 66.2) a výskumnú dokumentáciu vypracovala Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zemných prác pri realizácii líniovej stavby – vyhlbovaní ryhy širokej 0,8 m, hlbokej cca. 1,10 m a dlhej cca. 1000 m (presná dĺžka sledovaného úseku líniovej stavby sa neudáva z dôvodu nemožnosti presného určenia bodu V na uvedenej ploche, pričom na predchádzajúcom úseku výskum predpísaný nebol). Počas záchranného výskumu sa neevidovali žiadne archeologické nálezy, ani nálezové situácie či zvyšky architektúry, a nenašla sa žiadna stopa po zásahu (okrem recentného) človeka. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Pohľad na lokalitu

Kabelážna ryha, bez nálezov

 

Rok 2015

 

Fiľakovo – Dolný hrad 2015

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 78/2015, sa na základe
rozhodnutia značky BB-2012/277-2/8106/BRE zo dňa 06. 12. 2012 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 01. 07. 2015 – 30. 09. 2015 na polohe „Fiľakovo – Dolný hrad“; výskum financovalo Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) v spolupráci s Mgr. V. Tittonovou, PhD. (č. osvedčenia 146), riaditeľkou Hradného múzea vo Fiľakove.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej 16 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca), ktorá rezala svah návršia; rez niesol označenie sonda I/2011. Sonda bola otvorená už r. 2011, v sezóne 2015 sa pokračovalo v hĺbení úseku a doskúmavaní nálezových situácií v dĺžke 2,5 – 7 m a v prehlbovaní sondy na úseku 11 – 16 m. Nálezy z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. Priebežne so zemnými prácami prebiehajúcimi v sonde I/2011 sa otvorila sonda III (pôvodne zaevidovaná pod značkou I/2015) a IV (pôvodne zaevidovaná pod značkou II/2015) za účelom lokalizácie „Vodnej bašty“, ktorá bola súčasťou vonkajšieho opevnenia dolného hradu. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Začisťovanie severného úseku sondy I

Znižovanie severného úseku sondy I

Práca v sonde I


Dvojitý rad palisády
na severnom úseku sondy I

Pohľad na vrstvu U14, U15
v sonde I; železný depot

Detailný pohľad na kovový depot –
povrch vrstvy U15a

Južný pohľad na zisťovacie
rezy sondy III (I – 2015).

Náprstník medený,
16. – 17. stor.

Hviezdica z ostrohy,
16. – 17. stor.

Náprstník bronzový,
16. – 17. stor.

Ocieľka,
16. – 17. stor.

Minca strieborná, 1586


Minca strieborná,
16. – 17. stor.

Hlinený črpák, eneolit –
badenská kultúra

 

Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory 2015

Archeologický výskum, v evidencii Novohradského múzea a galérie v Lučenci zapísaný pod číslom NMG 2/2015, sa na základe rozhodnutia značky KPUBB-2015/13542-1/42001/BRE zo dňa 23.06.2015 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 24. 06. 2015 – 31. 10. 2015 v intraviláni mesta Lučenec, na Adyho ulici č. 4, v interiéry a exteriéry NKP Neologická synagóga, ktorá je v ÚZPF vedená pod číslom Neologická synagóga bola postavená v 3507/1. Výskum na stavbe s názvom „Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory“ bol financovaný investorom – firmou KOLEK, s.r.o. Mikušovská cesta, 98401 Lučenec. Výskum viedol vedecký pracovník Novohradského múzea a galérie v Lučenci Mgr. Iveta Kaczarová (č. osvedčenia 66.2) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a vypracovaní výskumnej dokumentácie sa podieľal vedecký pracovník Hradného múzea, Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval v interiéri a exteriéri synagógy formou sledovania zisťovacích sond, ktoré boli situované pri základových múrov starej a neologickej synagógy a sledovaním vyhlbovania požiarnej jamy situovanej na nádvorí budovy. V interiéri neologickej synagógy sa otvorili dve sondy (sonda II pri vnútornom líci bočnej steny budovy na zistenie hĺbky základového muriva; sonda III pri základovom murive starej synagógy , zachovanej v priestore stánku tóry neologickej synagógy), v exteriéri jedna sonda (sonda I popri základovom murive starej synagógy na zistenie nivelety základovej škáry a skladby muriva). Zachované základové múry starej synagógy sa začistili a priebežne fotograficky a kresebne dokumentovali. Pri východnej fasáde neologickej synagógy sa našla sklenená fľaša – časová schránka so zakladacou listinou starej synagógy z roku 1863 a piatimi mincami. Zakladacia listina sa nezachovala, nájdené mince sa odborne ošetrili. Ostatný archeologický materiál sa primárne ošetril, sprírastkoval a uložil v NMG. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Neologická synagóga v Lučenci pred obnovou

Stará synagóga

Pohľad na zachované základy starej synagógy

Miesto ukrytia časovej schránky
v exteriéri neologickej synagógy

Interiér neologickej synagógy
so základmi starej synagógy

Časová schránka


Vrchnák časovej schránky s popisom

Mince nájdené v časovej schránke

 

Polyfunkčný objekt – Fiľakovo 2015

Archeologický výskum, v evidencii Novohradského múzea a galérie v Lučenci zapísaný pod číslom 1/2015, sa na základe rozhodnutia značky KPUBB-2015/7643-2/23022/BRE zo dňa 10.04.2015 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici usku­točnil v dňoch 14. 04. 2015 – 23. 04. 2015 na polohe Fiľakovský hrad – podhradie na stavbe „Polyfunkčný objekt – Fiľakovo“. Stavba sa bude nachádzať na Továrenskej ulici, ktorá patrila do vyformovanej uličnej siete Fiľakova už koncom 18. storočia. Na ploche samotnej plánovanej stavby sa podľa mapy 1. vojenského mapovania nachádzal objekt pravdepodobne obytného charakteru, pričom podobný stav na predmetnej stavebnej ploche je vyobrazený aj na mape 2. vojenského mapovania z 2. polovice 19. storočia. Predpokladalo sa, že osídlenie stredovekého Fiľakova zasahovalo aj na územie, na ktorom sa neskôr vyvinula Továrenská ulica. Výskum bol financovaný investorom – Spoločnosťou Norlek s.r.o., Parková č. 5, 984 01 Lučenec. Výskum viedol vedecký pracovník Novohradského múzea a galérie v Lučenci Mgr. Iveta Kaczarová (č. osvedčenia 66.2) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii sa podieľal vedecký pracovník Hradného múzea, Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zisťovacích sond, ktoré boli situované v miestach základových pásov predmetnej stavby. Nakoľko sa v sondách predpokladali pozostatky architektúry alebo nálezový materiál dobovo súvisiaci s existenciou hradu (13. – 17. stor.), ryhy boli čiastočne hĺbené ručne. Z dôvodu negatívneho výsledku sondáže sa upustilo od plošného odkryvu vedľajších častí. Pri sledovaní výkopových a zemných prác súvisiacich s realizáciou inžinierskych sietí sa takisto neobjavili archeologické nálezy, ani stopy po architektúre. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Vytýčenie základov polyfunkčnej budovy

Základová ryha bez nálezov

 

Rok 2014

 

Fiľakovo – Dolný hrad 2014

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 118/2014, sa na základe
rozhodnutia značky BB-2012/277-2/8106/BRE zo dňa 06. 12. 2012 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 21. 07. 2014 – 08. 08. 2014 na polohe „Fiľakovo – Dolný hrad“; výskum financoval Archeologický ústav SAV v Nitre a Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala doktorandka Trnavskej univerzity a zároveň zamestnankyňa Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej pôvodne 11 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca), ktorá rezala svah návršia; rez niesol označenie sonda I/2011. Sonda bola otvorená už r. 2011, v sezóne 2014 sa pokračovalo v hĺbení úseku a doskúmavaní nálezových situácií v dĺžke 5 – 7 m. Nálezy z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Znižovanie južnej časti sondy I

Pohľad na severný a východný profil s uloženinami v sonde I

Pohľad na pravekú vrstvu v južnej časti sondy I


Praveké archeologické nálezy,
eneolit – badenská kultúra

 

Rok 2013

 

Fiľakovo – Dolný hrad 2013

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 114/2013, sa na základe rozhodnutia značky BB-11/1142-4/4764/BRE zo dňa 27. 06. 2011 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 15. 07. – 24. 07. 2013 na polohe „Fiľakovo – Dolný hrad“; výskum financovalo Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo, finančne ho podporil i International Visegrád Fund. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1), na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala doktorandka Trnavskej univerzity a zároveň v tom čase zamestnankyňa Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová a na organizácii prác taktiež Dr. M. Mordovin z Katedry archeológie stredoveku Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej pôvodne 11 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca), ktorá rezala svah návršia; rez niesol označenie sonda I/2011. Sonda bola otvorená už r. 2011, v sezóne 2013 sa doskúmavali nálezové situácie v dĺžke 7 – 10 m a v dĺžke 11 – 16 m. Nálezy z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Práca v predĺženej
SZ časti sondy I

Rezy cez kolové jamy
dvojradovej palisády v sonde I

Čínsky porcelán,
16. stor.

Strieborný denár,
16. stor.

Olovené guľky do pušky,
16. – 17. stor.

Hviezdica z ostrohy,
16. – 17. stor.

Zdobená kostená platnička,
16. – 17. stor.

Keramika,
17. stor.

 

Fiľakovo – Aktívny bleskozvod pre Hradné múzeum vo Fiľakove 2013

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 167/2013, sa na základe rozhodnutia značky BB-2013/70-1/181/HUN Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici zo dňa 8.1.2013 uskutočnil v dňoch 01. 10. – 08. 11. 2013 na stavbe „Aktívny bleskozvod pre Hradné múzeum vo Fiľakove“; výskum finacovalo Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala zamestnankyňa Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová. Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania hĺbenia ryhy; vzhľadom na charakter výkopu (úzka a plytká ryha) sa zistené nálezové situácie len dočistili v profiloch výkopu a zdokumentovali. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Vytýčenie ryhy pre uzemnenie

Vyhlbovanie ryhy pre uzemnenie

Minca, 1842

Fragment kovovej
ozdoby police,
16. – 17. stor.

Fragment sklenenej nádoby,
16. – 17. stor.


Glazovaná kachlica,
16. – 17. stor.


Hlinený korálik


 

 

Rok 2012

 

Fiľakovo – Dolný hrad 2012

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 137/12 , sa na základe rozhodnutia značky BB-11/1142-4/4764/BRE zo dňa 27.6.2011 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 23. 07. 2012 – 31. 08. 2012 na polohe „Fiľakovo – Dolný hrad“; výskum financovalo Hradné múzeum vo Fiľakove. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala doktorandka Trnavskej univerzity a zároveň v tom čase zamestnankyňa Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej pôvodne 11 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca), ktorá rezala svah návršia; rez niesol označenie sonda I. Sonda bola otvorená už r. 2011, v sezóne 2012 sa doskúmavali nálezové situácie v dĺžke 3 – 5 a 7 – 8 m, otvoril sa však aj ďalší úsek rezu v dĺžke 11 – 16 m. Nálezy z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Severný pohľad na sondu I
s kolovými jamami palisády

Severný pohľad na sondu I
s kolovými jamami palisády

Severozápadná časť sondy –
predĺženie o 5 m

Juhovýchodná časť sondy I
s pravekou vrstvou

Kostená rúčka noža, raný novovek


Železné klince, raný novovek


Železný nôž,
raný novovek

Fragment kamennej
sekerky, pravek

Keramika, pravek, raný
novovek (čínsky porcelán)

Keramika, pravek


Keramika, pravek

Misa praveká

 

 

Rok 2011

 

Fiľakovo – Dolný hrad 2011

Archeologický výskum, v evidencii AÚ SAV zapísaný pod číslom 121/11, sa na základe rozhodnutia značky BB-11/1142-4/4764/BRE zo dňa 27. 06. 2011 Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 04. 04. – 31. 10. 2011 na polohe „Fiľakovo – Dolný hrad“; výskum financovalo Hradné múzeum vo Fiľakove. Výskum viedol vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, s pôsobiskom na vysunutom pracovisku Zvolen, Mgr. Róbert Malček, PhD. (č. osvedčenia 025. 1) a na vedení prác, fotografickej a kreslenej dokumentácii a nivelovaní jednotlivých situácií sa podieľala doktorandka Trnavskej univerzity a zároveň v tom čase zamestnankyňa Hradného múzea Mgr. Viktória Tittonová.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondy širokej 3 a dlhej 11 m (merané od múru na okraji parcely na úpätí kopca), ktorá rezala svah návršia; rez niesol označenie sonda I. V metri 7 – 8 bol ponechaný priečny kontrolný blok, takže sa skúmaná plocha rozčlenila na hornú (severovýchodnú) a dolnú (juhozápadnú) časť; priestor v sonde nebol doskúmaný po podložie. Nálezy z kontextov sa evidovali podľa dĺžky rezu. Na východ od tejto plochy sa otvorila sonda II s rozmermi 2,5x1,6 m, ktorou sa mal overiť priebeh obvodového oporného múru. O výsledkoch archeologického výskumu sa dočítate v priloženej výskumnej dokumentácii.

Výskumná správa


Otvorenie sondy I/2011


Postupné znižovanie
sondy I/2011

Pohľad na západný profil sondy
I/2011 s kamenným múrom

Pohľad na oprorný pilier masívneho
kamenného múru opevňovacieho
systému dolného hradu

Kolové jamy palisádyZachovaná dutina
spadnutého brvna


Železné kliešte, 16. – 17. stor.

Fragment železnej podkovy, 16. – 17. stor.

Strieborný denár, 17. stor.

Hlinený praslen, 16. – 17. stor.

Štiepaná kamenná industria, pravek

Štiepaná kamenná industria, pravek

 

 

New layer...
New layer...
New layer...


Maľované sklo, 16. – 17. stor.
Strieborná minca,16. stor.
Železný kľúč, 16. – 17. stor.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.