• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

  Hradné múzeum vo Fiľakove aj v tomto roku je hlavným organizátorom, v poradí už XXIII. ročníka, Fiľakovských hradných hier. Termín realizácie tohtoročného podujatia je 2. september 2023. Témou minulých dvoch ročníkov tradičného podujatia bol prierez dejinami mesta a okolia od obdobia eneolitu až po druhú svetovú vojnu. XXIII. ročník sa znova bude venovať historickým obdobiam fungovania hradu. Sobotňajšie popoludnie začne programom pre deti, ktoré sa môžu tešiť na divadelné predstavenie „Kaukliar hľadá ženu“, na rytiersku dráhu, alebo na historických zabávačov. Prostredníctvom vystúpení historických skupín budú prezentované obdobia medzi 13. a 17. storočím. Vystupujúce skupiny priblížia účastníkom každodennosť našich predkov, život vo vojenských táboroch a bojové techniky, tiež zbrane používané už v spomínanom chronologickom rozpätí. Zaujímavými prvkami budú aj ukážky tancov a odevu doby renesancie a baroku. Predstavenia pastierskych a loveckých psov a sokoliarstva veľa prezradia o vzťahu človeka a zvierat v minulosti. V rámci tvorivých dielní si návštevníci môžu vyskúšať výrobu stredovekých a ranonovovekých hlinených nádob, výrobu šípov do kuší a lukov. Pre návštevníkov bude umožnený vstup do všetkých stálych expozícií hradu, ktoré sa viažu k tematike podujatia (Bebekova veža: Stáročia Fiľakovského hradu; Niekdajší vínny domček: Remeselníctvo vo Fiľakove v stredoveku a v ranom novoveku). Program bude ukončený koncertom barokovej hudby v nádhernej atmosfére večerného hradu. Kvalitný a premyslený program hradných hier má nielen zábavný, ale aj silne edukatívny charakter.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2023 (3500,- eur) a Banskobystrického samosprávneho kraja (2300,- eur).

       

Hlavným organizátorom XXII. ročníka hradných hier je Hradné múzeum vo Fiľakove. Termín realizácie tohtoročného podujatia je 3. september 2022. Podujatie je každý rok tematické, aby vždy zaujalo niečím novým. V posledných rokoch sa spracovalo napr.: dobytie fiľakovského hradu; turecké obdobie vo Fiľakove; obdobie mieru na hrade a v podhradí. Súčasnou témou tradičného podujatia je „Prierez dejinami Fiľakova a okolia“. Nakoľko je téma príliš rozsiahla, rozdelila sa na dve etapy. Prvá etapa od obdobia eneolitu až po vrcholný stredovek bola predstavená počas minuloročných hradných hier v roku 2021. Druhá etapa je témou aktuálneho XXII. ročníka hradných hier, v rámci ktorej budú predstavené mladšie historické obdobia od neskorého stredoveku po druhú svetovú vojnu. Logo BBSKV rámci tohtoročných hradných hier sa, vzhľadom na súčasnú vojenskú situáciu na Ukrajine, nebude prezentovať  vojenská história hradu pomocou bojových ukážok. Historické skupiny budú na podujatí prezentovať odev, výzbroj, hudobnú a tanečnú kultúru, ako aj každodenný život daného obdobia. Sobotňajšie podujatie začína v popoludňajších hodinách programom pre najmenších, kde sa o zábavu postarajú historickí zabávači – šašovia a žongléri, ako aj chodúľové divadlo. Historické skupiny priblížia účastníkom každodenný život v stredoveku, obdobie osmanskej nadvlády a zriadenia Fiľakovského sandžaku, ako aj  epochu baroka ukážkami tancov a dobového odevu.

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 1.2 Neprofesionálne umenie; Banskobystrický...

Lavica

Charakteristickým regionálnym špecifikom Maďarov na území dnešného Slovenska je palócky prelamovaný nábytok, ktorý bol rozšírený aj v severnom Novohrade medzi slovenským obyvateľstvom, ako aj v juhozápadnej časti Gemera-Malohontu. V etnografických prameňoch je tento dekoratívne vyrezávaný nábytok známy hlavne z územia súčasného Maďarska, zo žúp Nógrád a Heves, pričom najvycibrenejšie kusy takéhoto nábytku pochádzajú z okolia vrchu Karanč. V zbierkovom fonde HMF sa nachádza osem lavíc (z toho 6 kusov je v dezolátnom stave) s prelamovaným operadlom z rôznych častí územia Novohradu a Gemera-Malohontu. Cieľom projektu je komplexné reštaurovanie prelamovaných palóckych lavíc, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu inštitúcie. 

Čítať ďalej: Fond na podporu umenia - 5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov „Reštaurovanie lavíc s...

Logo BBSK

Cieľom predkladaného projektu je pokračovanie v systematickej konzervácii a rekonštrukcii stredovekého hradu. Rekonštrukcia dreveného pódia bude prebiehať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (PD), v ktorej je popis súčasného stavebno-technického stavu objektu, ako aj návrh stavebno-technického riešenia obnovy. Vzhľadom k časovému odstupu od vypracovania projektovej dokumentácie v r. 2017 a teda pokročilejšiemu stupňu degradácie konštrukcie, sa v PD navrhuje komplexná výmena všetkých drevených prvkov pódia, ktoré sú v havarijnom stave a výmena nevhodného plechového prekrytia schodiska pod pódiom. Demontuje sa jestvujúca fošňová podlaha (91 m2), paralelne s demontážou podlahových prvkov sa podoprie oceľové schodisko, ktoré na tejto podlahe stojí. Ďalej sa demontujú dubové nosníky v celom rozsahu. Po demontáži sa osadia nové dubové nosníky a položí sa nová fošňová dubová podlaha, pričom sa drevo ešte pred osadením ošetrí bezfarebným náterom proti drevokazným škodcom. Jestvujúci pochôdzny oceľový plech nad zaniknutým schodiskom sa vymení za zvárané pozinkované pororošty Perfora (typové oko SP-3032). Implementáciou projektu sa zrekonštruuje priestor, ktorý bude aj v budúcnosti využívaný na organizovanie podujatí múzea a rôznych iných programov. Realizáciou projektu sa dokončí komplexná rekonštrukcia nádvoria stredného hradu.

Čítať ďalej: Obnova a konzervácia NKP – Hrad Fiľakovo, Rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade, časť...

Zámerom projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť zmysluplného využitia voľného času, prebudenie záujmu o históriu, poukázanie na naše historické väzby a poskytnutie nových poznatkov o histórii pravekého ľudu okolia a zážitkové spoznanie jeho každodenného života. Návštevníci kultúrnej pamiatky môžu získať nové poznatky o najstarších dejinách Fiľakova a okolia nadobudnuté na základe archeologických nálezov badenskej kultúry (3600 – 2800 pred n.l.) z obdobia eneolitu z fiľakovského hradného kopca, z doby bronzovej z blízkeho okolia (pilinskej /1500-1200 pred n.l. a kyjatickej kultúry /1100 – 700 pred n.l./) ako súčasti miestnej, resp. regionálnej kultúry.

Čítať ďalej: OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie: „Praveká pec do stredovekého hradu – zážitkové spoznanie...

Hlavným organizátorom XXI. ročníka hradných hier je Hradné múzeum, v spolupráci s OZ Fiľakovskí vlci. Dvojdňové podujatie sa v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu rozdelí organizačne na dve etapy. V prvej časti - dňa 13. júna 2021 OZ Fiľakovskí vlci usporiadajú XV. Medzinárodnú súťaž v historickej lukostreľbe. V druhej časti - múzeum zorganizuje program hradných hier 19. septembra 2021. Podujatie je každý rok tematické. Novou témou tohtoročných hradných hier je prierez dejinami Fiľakova a okolia I. Počas archeologických výskumov na fiľakovskom hradnom kopci a v okolí mesta sa zistilo, že lokalita, ako aj okolie boli obývané už od praveku. Cieľom organizátorov je návštevníkom predstaviť dávno minulé obdobia mesta a okolia, aby získali prehľad aj o staršej histórii Fiľakova. Nakoľko je téma „prierez dejinami“ príliš rozsiahla, rozdelila sa na dve etapy. V prvej fáze bude predstavené obdobie od eneolitu až po vrcholný stredovek. Ďalšie obdobie histórie (od neskorého stredoveku po druhú svetovú vojnu) bude prezentované v rámci nasledujúceho ročníka hradných hier v roku 2022.

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 1.2 Neprofesionálne umenie; Banskobystrický...

Banskobystrický samosprávny kraj („VZN BBSK č. 38/2019“; výzva č. 3/2019) – Dotácia na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností): „Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“


Cieľom projektu je pokračovanie v systematickej obnove, konzervácii a modernizácii stredovekého hradu Fiľakovo, vrátane terénnych úprav a komplexného odvodnenia stredného hradu - 1. etapa. Cieľom je zároveň zabezpečiť vhodný podklad k ďalšiemu, súvisiacemu projektu mesta Fiľakovo (MF) na sprístupnenie vybraných častí, t.j. troch delových komôr (strieľne, resp. kazematy) stredného hradu - 2. etapa.

Po ukončení 1. etapy projektu v réžii Hradného múzea vo Fiľakove (archeologický výskum, odvodňovací systém), sa pristúpi k 2. etape v réžii MF (zemné práce, spádovanie terénu, stavebné a statické úpravy).

 

Čítať ďalej: „Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“

Hlavným organizátorom jubilejného XX. ročníka hradných hier je Hradné múzeum, v spolupráci s OZ Fiľakovskí vlci. Múzeum zabezpečí program 1. dňa podujatia, kým OZ, zamerané na prezentáciu historickej lukostreľby, sa sústredí na organizačné záležitosti spojené s XIII. Medzinárodnou súťažou v historickej lukostreľbe, usporiadanou v 2. deň podujatia. Sobotňajší program sa uskutoční v poobedňajších a večerných hodinách, spolu s tradičným remeselníckym jarmokom. Nakoľko sa jedná o jubilejný ročník obľúbeného podujatia slovenských a maďarských návštevníkov inštitúcie, organizátor sa usiluje o zostavenie rozšíreného a obsahovo netradičného programu v porovnaní s uplynulými ročníkmi.

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 1.2 Neprofesionálne umenie; Banskobystrický ...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 2.3 Neperiodická tlač „Vojenské dejiny 

fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667-1682)“

Zámerom projektu je vydanie štvrtého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Ide o monografiu maďarského historika Zoltána Igora Komjátiho, PhD. s názvom "Állandó tűztől övezve. A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának idején (1667–1682) [Obkľúčený večným ohňom. Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682).]".

Čítať ďalej: Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 2.3 Neperiodická tlač „Vojenské dejiny...

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie; Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja „2. etapa sprístupnenia podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom zabezpečenie kompletného ventilačného systému a oddeľovacích mreží

Hradné múzeum vo Fiľakove, správca NKP Fiľakovský hrad, sprístupnilo 19. mája 2018 pôvodný protiletecký úkryt z obdobia 2. svetovej vojny, nachádzajúci sa pod fiľakovským hradným vrchom. Otvoreniu dvoch vzájomne prepojených chodieb predchádzal dôsledný historický výskum k ich pôvodu, čistenie priestorov, úprava terénu, montáž kovových vstupných dverí, zavedenie elektriny a  príprava tematickej regionálnej expozície pod názvom Fiľakovo 1938 – 1945, ktorá sa zriadila v jednej z dvoch chodieb. Uvedené aktivity sa realizovali v rámci 1. etapy náročného projektu.

Čítať ďalej: Oblastná organizácia cestovného ruchu; Turistický Novohrad a Podpoľanie; Rozvojová agentúra...

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.