• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Banskobystrický samosprávny kraj („VZN BBSK č. 38/2019“; výzva č. 3/2019) – Dotácia na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností): „Obnova a konzervácia NKP - HRAD Fiľakovo, časť SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“


Cieľom projektu je pokračovanie v systematickej obnove, konzervácii a modernizácii stredovekého hradu Fiľakovo, vrátane terénnych úprav a komplexného odvodnenia stredného hradu - 1. etapa. Cieľom je zároveň zabezpečiť vhodný podklad k ďalšiemu, súvisiacemu projektu mesta Fiľakovo (MF) na sprístupnenie vybraných častí, t.j. troch delových komôr (strieľne, resp. kazematy) stredného hradu - 2. etapa.

Po ukončení 1. etapy projektu v réžii Hradného múzea vo Fiľakove (archeologický výskum, odvodňovací systém), sa pristúpi k 2. etape v réžii MF (zemné práce, spádovanie terénu, stavebné a statické úpravy).

 

V rámci realizácie a financovania položky „SO.05-2 Kazematy Stredný hrad – dažďová kanalizácia“ práce bolo potrebné rozdeliť na dve časti. Prvá časť, ktorá sa týka zemných prác, sa realizuje pomocou 10 nezamestnaných v rámci projektu mesta Fiľakovo, podaného do dotačného systému MK SR – 1.4 – Obnovme si svoj dom. Druhá časť, ostatné práce a všetky dodávky budú zabezpečené prostredníctvom správcu, Riaditeľstva Hradného múzea vo Fiľakove. Sú to práce, okrem zemných prác, súvisiace s odvodnením Stredného hradu. Úprava režimu zrážkových vôd sa má riešiť prespádovaním povrchu terénu a zachytením usmerneného odtoku. Uzavretou kanalizáciou sa voda odvedie do bezpečnej lokality mimo hradby. Znižovaním terénu severnej polovice stredného hradného nádvoria sa vytvoria priaznivé odtokové pomery. Prakticky celá severná polovica plochy sa jednoznačne prespáduje smerom na východ ku jestvujúcemu odvodňovaciemu jarčeku v skalnom masíve. Upravovaný terén časti severnej polovice nádvoria sa následne oseje trávovým semenom – výber druhov vhodný pre suché stanovištia. V južnej polovici nádvoria – lokalita kazemát, sa okrem prespádovania terénu do nových dvorových vpustí, viac dbá na to, aby zrážková voda nevsakovala do podložia – zásypu za Južnou hradbou. Po vymodelovaní finálneho tvaru terénu sa celá plocha opatrí vrstvou ílovitej zeminy, ktorá bude mať úlohu hydroizolácie a následne sa na takto riešený povrch rozprestrie hotový trávový koberec z vybraných druhov, vhodných pre suché stanovištia. Odtekanie zrážkových vôd je usmernené do dvoch nových vetiev uzavretej podzemnej kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z komôr kazemát a ich priľahlého okolia, východná vetva zachytáva vodu zo severnej polovice nádvoria. Obe vetvy sa spájajú v zbernej jímke pred Perényiho baštou, odtiaľ pokračuje navrhované trasovanie opäť zemou, ďalej cez obvodovú hradbu Dolného hradu a chrličom voda vyteká do trativodu mimo hradný areál.

Pri obnove národných kultúrnych pamiatok je nevyhnutný aj záchranný archeologický výskum, resp. odborný archeologický dozor, predpísaný rozhodnutím Pamiatkového úradu, ktorý sa realizuje v réžii HMF.


Hlavným partnerom projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na jeho realizáciu poskytol dotáciu vo výške 8000,00 €.

Fotoprezentácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.